[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 181 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
รวมเว็บที่น่าสนใจ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางจิตรา คำบาล
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 389    จำนวนการดาวน์โหลด : 100 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 43 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง     :      การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบ
                        การจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
                        เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          
ชื่อผู้วิจัย    :    นางจิตรา คำบาล             
หน่วยงาน :    โรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
                      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย      :   ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และ     การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       และ 4) เพื่อประเมินผลชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ       3) การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของ     เดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 4) ประเมินผลชุดฝึกทักษะโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 28 คน ได้จาก การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มโดยจับสลากมา 1 ห้องเรียน เนื่องจากการจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถทุกห้อง คือ มีนักเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน คละกัน  ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาที่ใช้ จำนวน 23 ชั่วโมง รวมการปฐมนิเทศ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบแผนการทดลองคือ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) ชุดฝึกทักษะ 4)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบทดสอบวัดทักษะในการคิดคำนวณและ 7) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test dependent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา
        ผลการวิจัย  พบว่า
1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ 1) ด้านเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในโรงเรียนและท้องถิ่นของนักเรียนได้ทุกเรื่อง 2) เนื้อหาที่เรียนสามารถนำไปใช้กับตนเองและกับครอบครัว ชุมชนและควรเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น นำปัญญา พัฒนาการคิด 3) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ควรมีสื่อที่หลากหลาย ที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และต้องเป็นสื่อที่น่าสนใจ ถ้าเป็นใบความรู้ควรมีภาพประกอบที่เร้าใจ  4) ด้านสื่อการเรียนควรใช้สื่อที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และใช้วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่หาได้ในท้องถิ่น 5) กิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้ใช้สื่อทุกอย่างในชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อย่างทั่วถึง โดยครูต้องคอยดูแลและให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคย และ 6) ควรบูรณาการเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ให้เข้ากับวิชาอื่นๆ นอกจากนั้น ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีการทำงานโดยกระบวนการกลุ่ม ด้านเนื้อหาเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ควรเป็นเนื้อหาที่สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อื่น ๆ
    2. ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.18 และผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้สามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะในการคิดคำนวณ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. ผลการประเมินผลชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ในระดับมากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 7/ก.พ./2562
      การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7/ก.พ./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์นวัตกรรม 4.0 ในการวิเคราะห์ผู้เรียน 19/ธ.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 31/ก.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2/มี.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ skp209.bancha@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป