นาย รุ่งโรจน์ ถันทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โดย

โรงเรียนศรีแก้วพิทยา

  

นางสาว นิภาพร หาญสู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1