โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Webmaster: Rungrot  Thanthong  AND Niphaphorn  Hansu